محورهای همایش

زبان:

 • ترجمه
 • تاریخ زبان
 • دستور زبان
 • زبان و تاریخ
 • آموزش زبان
 • زبان در ادبیات
 • تحلیل گفتمان
 • زبان و فرهنگ
 • تحلیل گفتمان
 • زبانشناسی کاربردی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان شناسی همگانی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان، جنسیت و قدرت
 • زبان برای اهداف خاص
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • زبان شناسی رایانه ای و ...
 • استقلال در یادگیری زبان
 • زبان، ادبیات و ایدئولوژی
 • دستور زبان و زبان شناسی
 • گویشهای رایج زبان فارسی
 • تفکر انتقادی در آموزش زبان
 • مسائل فرهنگی در آموزش زبان
 • شیوه های آموزش زبان انگلیسی
 • انگلیسی به عنوان زبان بین المللی
 • تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی
 • آموزش مهارت های زبان و عناصر
 • خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان
 • آینده پیش رو در آموزش زبان انگلیسی
 • مسائل بین فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی
 • تجزیه و تحلیل کلام در آموزش زبان انگلیسی
 • ادبیات و فرهنگ در آموزش و یادگیری زبان
 • زبان و ادبیات جهان و روش ها و رویکردهای آن
 • عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان و ادبیات جهان

ادبیات:

 • ادبیات
 • ادبیات داستانی
 • معناشناسی ادبی
 • کاربردشناسی ادبی
 • ادبیات و جهانی شدن
 • ادبیات کودک و نوجوان
 • ادبیات به روش معاصر
 • ادبیات در آموزش زبان
 • ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
 • ادبیات به عنوان گفتمان اجتماعی
 • ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ
 •  مشاهیر، چهره‌ها و جریان‌های ادبی
 • ویرایش و نگارش در زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
 • مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات
 • انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)

فرهنگ و تاریخ:

 • تاریخ زبان
 • ادبیات و تاریخ
 • مطالعات تاریخ
 • مطالعات فرهنگ
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ اسلام و فرهنگ
 • ارتباطات بین فرهنگی
 • روایت متون و داستان
 • تاریخ و تمدن  خاورمیانه
 • فرهنگ، ارتباطات و هویت
 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 • هنر و رسانه، فرهنگ و جامعه
 • مقاومت در ادبیات بعد از استعمار
 • تاریخ ادبیات جهان و نقد زبانی و ادبی
 • تأثیرپذیری ادبیات فارسی از فرهنگ اسلامی
 • موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبیات و تاریخ..